voor remarketingtag -->

 

 

Parkreglement:

Fun Valley & Ballorig Maastricht

 

Geachte bezoeker/abonnementhouder,

 

Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen. Met het betreden van ons terrein gaat u akkoord met dit reglement. Overtreding kan tot verwijdering van het park of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie leiden.

 

Art.1. PARKEREN

Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht u de verkeersregels en / of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en op uw kosten van de parkeerplaats te verwijderen. Fietsen en brommers op de aangegeven plekken plaatsen. Wilt u ervoor zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto laat liggen. Voor diefstal uit of vernielingen aan uw auto zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn gerechtigd, ter verhoging van onze controle, parkeerstickers op één van de ruiten van uw auto te plakken. Voor schade als gevolg van storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk. Voor schade aan uw auto zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan ons of ons personeel is toe te rekenen. Schade aan uw auto dient u te melden voor uw vertrek uit ons park.

 

Art.2. DE TOEGANG

Betreding van het park geschiedt op eigen risico. Ons park mag alleen betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dient u tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een parkmedewerker te tonen. Voor gedeelten van ons park kan extra entreegeld worden gevraagd. Fun Valley/ Ballorig Maastricht is in geen geval verplicht om het entreegeld of betaald abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren. Toegang tot Ballorig Maastricht is mogelijk gedurende de daarvoor geldende openingstijden. Toegangsbewijzen die voor een periode zijn afgegeven (abonnementen) blijven eigendom van ons park. Ze kunnen worden ingenomen, indien de gebruiker zich gedraagt in strijd met dit parkreglement. Meenemen van alcohol alsmede overmatig gebruik van alcohol en gebruik van verdovende middelen is in het park te allen tijde verboden. Aan personen die onder invloed van alcohol en / of verdovende middelen blijken te zijn, danwel te handelen of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Huisdieren (muv Soho-honden) zijn in ons park niet toegestaan.

 

Art.3. VEILIGHEIDSREGELS

U dient de brandweervoorschriften en –aanduidingen op te volgen. Dieren zijn niet toegestaan. Het is verboden om vuur te maken. De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan het park. De parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen tijdelijk in beslag te nemen, danwel de bezitter ervan uit ons park te verwijderen. De aanwijzingen van de parkmedewerkers dienen volledig en direct opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Het onnodig lawaai/overlast veroorzaken door bijvoorbeeld het gebruik van radio's en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen, tot na uw vertrek. Radio's, en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan in de gebouwen. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden. Gedeelten van het park en of voorzieningen kunnen worden afgesloten, i.v.m. onderhoud, veranderingen, uitbreidingen of evenementen.

 

Art.4. TOEZICHT

Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt. Er zijn geen badmeesters aanwezig. Voor degene die geen zwemdiploma bezitten, worden zwembandjes dringend aanbevolen. Er zijn zichtbare en onzichtbare camera’s aanwezig ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen. Ballorig Maastricht is alleen toegankelijk voor kinderen tot 13 jaar en hun meerderjarige begeleiders. Kinderen dienen altijd vergezeld te worden van meerderjarige begeleiding. Kinderen zonder begeleiding kan de toegang tot ons park worden geweigerd. Specifiek verwijzen wij hier naar de huisregels van Ballorig Maastricht.

 

Art.5. GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES EN DE OVERIGE VOORZIENINGEN

Voor zover niet anders aangegeven, en indien geopend, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld is, dient u voor het gebruik te betalen.  Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/ gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale leeftijd of lengte. Uit veiligheidsoverwegingen bent u verplicht zich aan deze voorschriften te houden. Mocht u de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn de parkmedewerkers gerechtigd u het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als u probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden. Het gebruik van eigen etenswaren is toegestaan op de daarvoor bestemde picknickplaatsen, met uitzondering van meegenomen alcoholische dranken en glaswerk. Geen meegenomen eten en drinken te consumeren op de terrassen en in de gebouwen. Onze parkmedewerkers zijn bevoegd een attractie of onderdeel van ons park naar eigen inzicht buiten gebruik te stellen/houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van (een deel van) het entreebewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.  Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt voor eigen risico. Ook zwemmen, voetballen, deelname aan groepsactiviteiten en andere vormen van recreëren geschiedt op eigen risico. Windschermen zijn overal verboden, tenzij ze worden geplaatst op een plek waarachter logischerwijs zich niemand begeeft.

 

Art.6. AANSPRAKELIJKHEID

Fun Valley/ Ballorig Maastricht is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal of schade. Fun Valley/ Ballorig Maastricht is slechts aansprakelijkheid indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de directie of onze parkmedewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade word hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Indien u situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.

 

Art.7. SCHADEMELDINGEN

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien desondanks aan u toch schade wordt berokkend, dan dient u dit onverwijld en voor vertrek te melden. Bij latere melding kunt u geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding. Het kan voorkomen dat u ongewild schade heeft veroorzaakt. In dat geval verzoeken wij u dat aan ons te melden, voordat u het park verlaat.  Indien u situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden verzoeken wij u ons hierover te informeren.

 

Art.8. PROMOTIE EN VERKOOP EN PRIVACY

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in het park, is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan. Het is mogelijk dat tijdens uw bezoek op ons park film en beeldmateriaal door of namens Fun Valley/ Ballorig Maastricht gemaakt word, wat als promotie en/of verkoopmateriaal gebruikt kan worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en tevens maakt u geen bezwaar tegen het gebruik van deze beelden. Te allen tijde kunnen er (televisie)opnames in het park plaatsvinden. Als u niet in beeld wenst te komen, mijdt u dan locaties waar u een filmploeg bezig ziet. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van Fun Valley/ Ballorig Maastricht opnames te maken voor commerciële doeleinden. Filmploegen en fotografen die zich als zodanig bij de ingang melden, kan de toegang tot het park worden ontzegd. Fun Valley/ Ballorig Maastricht kan zich verzetten tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermende werken door derden die niet de toestemming van Fun Valley/ Ballorig Maastricht bezitten.

 

Art.9. VERWIJDERING

Onze parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen dit parkreglement verzetten of zich er niet aan houden, van ons park te verwijderen. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijk schadeloosstelling.

 

Art.10. ALGEMEEN

In gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, geld het oordeel van onze parkmedewerkers. De ongeldigheid van enig beding in dit parkreglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

 

Wij wensen u plezierige uren toe en hopen dat dit parkreglement daaraan zal bijdragen.

 

Directie Fun Valley/ Ballorig Maastricht

 

T. +31 (0)43 409 4441

CONTACT

 

Oosterweg 5

6245 LC Eijsden

T. +31 (0)43 409 4441

verkoop@funvalleymaastricht.nl

KVK-nr: 61288748

BTW-nr: NL823929681B.01

 

NIEUWSBRIEF

 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten, aanbiedingen en ontwikkelingen? Schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Copyright 2015 © Fun Valley Maastricht. Powered by KR8 Vormgeving