Privacyverklaring Fun Valley

Versie juni 2018

 

1. INTRODUCTIE

Fun Valley Exploitatie B.V. (“Fun Valley” of “wij”) – en aan haar gelieerde ondernemingen – geeft (geven) veel om uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Fun Valley verzamelt tijdens uw interacties met Fun Valley, zoals, maar niet beperkt tot, wanneer u een abonnement afsluit, u inschrijft voor onze nieuwsbrief, het contactformulier op onze site www.funvalleymaastricht.nl gebruikt of van overige diensten gebruikmaakt die door Fun Valley worden aangebonden. Dit is inclusief alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWEREN, DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Bij het gebruiken van onze website en/of onze dienstverlening verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld afsluiten abonnement of via contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen doen.

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Fun Valley te verstrekken. U kunt echter geen gebruik maken van alle diensten van Fun Valley als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van alle diensten van Fun Valley.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van onze dienstverlening en bijbehorende transacties, bijvoorbeeld afsluiten abonnement,
  aanvraag offerte voor activiteit of reserveren groepsactiviteit;
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt, bijvoorbeeld via contactformulier;
 •  het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven;
 •  met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 

2.1 DIENSTVERLENING: RECREATIEPARK EN ACTIVITEITEN

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening, waarbij het in bepaalde gevallen noodzakelijk is om persoonsgegevens van u te verkrijgen om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Dit is in elk geval, doch niet uitsluitend, aan de orde bij de volgende services: afsluiten abonnement, aanvragen offerte (groeps)activiteit en reserveren (groeps)activiteit.

Voor het afsluiten van een abonnement voor toegang tot het recreatiepark vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • en maken wij bij de start van uw abonnement een foto van u ten behoeve van de toegangscontrole middels een persoonlijke toegangspas, die tevens wordt aangemaakt voor overige gezinsleden bij een gezinsabonnement, mits u hiervoor uitdrukkelijk aparte toestemming geeft.

Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw pasfoto in dit kader, bent u bij toegangscontrole verplicht uzelf op een andere manier te identificeren. Dit geldt ook voor de andere gezinsleden bij een gezinsabonnement.

Voor het aanvragen van een offerte vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 •  e-mailadres;

Voor het reserveren van een groepsactiviteit vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

 

2.2 CONTACTFORMULIER

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen, indien van toepassing aangevuld met aantal volwassenen en kinderen. Optioneel kunt u uw plaats en/of speciale wensen doorgeven.

 

2.3 VERSTUREN VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten, acties en diensten of andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan vragen wij uw naam en e-mailadres.

 

2.4 WERKNEMERS

Fun Valley verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens in overeenstemming met de AVG.

 

2.5 SOLLICITANTEN

Fun Valley verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere het CV en motivatie. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Fun Valley uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen voor vacante functies bij Fun Valley die aansluiten bij de motivatie en CV van de sollicitant.

 

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van sollicitanten in overeenstemming met de AVG.

 

2.6 SOCIAL MEDIA

Fun Valley is te vinden op Facebook. Als u deelneemt aan social media activiteiten als Facebook dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Wij raden u aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale media-omgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde informatie worden gedeeld met Fun Valley.

 

3. BEWAARTERMIJNEN

Fun Valley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strik nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die wij moeten naleven voor de gegevens die wij verzamelen.

 

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Fun Valley waarborgt uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn. Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij o.a. samen met: externe IT-leveranciers, een websitebeheerder, de leverancier en beheerder van het CRM-systeem, een betaalprovider en de partijen die cookies aanleveren, zie onze website.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst, om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Fun Valley neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Fun Valley maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals, doch niet uitsluitend: beveiliging van netwerkverbindingen, toegangsbeheer, implementatie van gedragscode voor personeel, indringeralarm op bedrijfspanden, geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden en (sub)verwerkingsovereenkomsten met derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@hermansgroep.com .

 

6. UW RECHTEN

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen;

 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden’
 • het laten beperken van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing.

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voorts heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

 

Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar: privacy@hermansgroep.com .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

7. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De nieuwste versie wordt op de website van Fun Valley geplaatst: www.funvalleymaastricht.nl. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

8. CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Maarten Bos

E-mailadres: mbos@funvalleymaastricht.nl

Fun Valley Exploitatie B.V.

Oosterweg 5

6245 LC Eijsden

KvK nummer 61288748

 

T. +31 (0)43 409 4441

CONTACT

 

Oosterweg 5

6245 LC Eijsden

T. +31 (0)43 409 4441

verkoop@funvalleymaastricht.nl

KVK-nr: 61288748

BTW-nr: NL823929681B.01

 

NIEUWSBRIEF

 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten, aanbiedingen en ontwikkelingen? Schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Copyright 2015 © Fun Valley Maastricht. Powered by KR8 Vormgeving